Statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Diasporas māsu un vecmāšu apvienība (turpmāk – Biedrība). Biedrībai ir juridiskās personas statuss, dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, pamatojoties uz biedrības dibināšanas sapulces lēmumu.

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “DiMVA”.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Apvienot ārpus Latvijas dzīvojošās Latvijas izcelsmes māsas, vecmātes, māsu palīgus un citus ar veselības nozari saistītos profesionāļus un studentus.

2.1.2. Sniegt profesionālu atbalstu ārpus Latvijas dzīvojošām māsām, vecmātēm, māsu palīgiem un citiem ar veselības nozari saistītiem profesionāļiem, studentiem un personām, kas vēlas šajās profesijās kvalificēties.

2.1.3. Veicināt un atbalstīt māsu, vecmāšu un ar veselības nozari saistīto profesiju pārstāvju profesionālo izaugsmi diasporā un Latvijā.

2.1.4. Nodrošināt diasporas mediķu un veselības aprūpes speciālistu interešu pārstāvniecību valstiskajā un nevalstiskajā sektorā.

2.1.5. Veicināt māsu, vecmāšu un ar veselības nozari saistīto profesiju pārstāvju redzamību un celt šo profesiju prestižu Latvijā un diasporā.

2.1.6. Veicināt uz pacientu orientētas, ētikas principiem un pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas attīstību biedru mītnes zemēs un Latvijā.

2.1.7. Veicināt sabiedrības veselību mītnes zemēs un Latvijā.

2.1.8. Veicināt sabiedrības līdzdalību ar sabiedrības veselību un veselības sistēmu saistītos jautājumos mītnes zemēs un Latvijā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Nodrošināt efektīvu informācijas un viedokļu apmaiņu, un veicināt tīklošanos starp sabiedrību, biedriem un sadarbības partneriem;

2.2.2. Rīkot un atbalstīt seminārus, konferences, diskusijas, apmācības un citus izglītojošus pasākumus gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē;

2.2.3. Organizēt un atbalstīt aktīvas veselības nozares pieredzes apmaiņas programmas;

2.2.4. Izstrādāt un publicēt informatīvos materiālus par veselības nozari;

2.2.5. Īstenot un līdzdarboties ar veselības nozari saistītos projektos Latvijā un starptautiskā mērogā;

2.2.6. Piesaistīt finanšu resursus biedrības mērķu īstenošanai;

2.2.7. Publicēt un piedalīties zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju izstrādē ar veselības nozari saistītām tēmām;

2.2.8. Veikt citus uzdevumus un darbības, kas nav pretrunā ar biedrības mērķiem.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrības biedru kopums sastāv no biedriem un goda biedriem.

4.2. Par biedrības biedru var kļūt, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, jebkura pilngadīga, fiziska persona,kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa un  kas:

4.2.1 jūtas piederīga māsas, vecmātes vai ar citām veselības saistītajām nozares profesijām;

4.2.2. māszinību, dzemdniecības vai citu veselības nozaru studenti un tie, kas vēlas studēt šīs profesijas;

4.2.3. atzīst Biedrības statūtus;

4.2.4. maksā biedra naudu;

4.2.5. ar savu darbību veicina Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

4.3. Par Biedrības goda biedru var kļūt izcilas māsas, vecmātes, māsu palīgi vai saistīto profesiju pārstāvji, kas snieguši lielu ieguldījumu Biedrības mērķu realizācijā. Biedrības goda biedra statusu piešķir Biedrības valde. Goda biedriem nav balsstiesības un tos nevar ievēlēt pārvaldes un revīzijas institūcijās.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem biedrības valde.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstāšanās gadījumā iemaksātās biedru nauda netiek atmaksāta. 

4.6. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs savlaicīgi nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs pauž viedokli biedrības vārdā, kas nesaskan ar biedrības nostāju;

4.6.5. biedrs rīkojas pretrunā ar organizācijas mērķiem, uzdevumiem un vīziju;

4.6.6 biedrs pārkāpj Latvijas valsts vai mītnes zemes likumus vai veic citus nopietnus pārkāpumus.

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu, kopsapulce, uzaicinot izslēdzamo biedru, dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Biedrības darbībā, pamatojoties uz valdes priekšlikumu, var pieaicināt iesaistīties noteiktu jomu ekspertus, kuru pašreizējā vai iecerēta darbība ir saistīta ar Latvijas tautsaimniecību, ar uzdevumu sniegt savu profesionālo ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. izvirzīt vai ieteikt kandidātus goda biedra statusam;

5.1.5. ievēlēt, ierosināt un atsaukt valdes locekļus uz trijiem gadiem;

5.1.6. piedalīties sapulcē un pieņemt lēmumus, par statūtu grozījumiem, atalgojumu, valdes locekļa pārvēlēšanu, ievēlēt revidentu, un biedrības reorganizāciju, izbeigšanu vai turpināšanu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot savas mītnes valsts un Latvijas likumdošanu,  Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. savlaicīgi un regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana:

5.3.1 Biedrs neatbild par Biedrības saistībām, tai pašā laikā valde neatbild par biedru saistībām.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, nepieciešamo darbinieku vietu skaitukā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

6.4. Valde reģistrē visas struktūrvienības pēc likumā paredzētajiem punktiem.

6.5. Organizācijas darbības kārtību apstiprina valde.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi klātienē vai attālināti tiešsaistē.

7.3. Par iespēju piedalīties tiešsaistē, izmantojot attālinātas saziņas metodes, tiek paziņots vienlaicīgi ar kopsapulces izsludināšanu.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 28. februārim.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, kas nosūtīts uz e-pastu. Kā arī informē par gaidāmo biedru sapulci ar biedru akceptētu sociālo tīklu palīdzību.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 50% plus viens cilvēks no balsstiesīgajiem  biedriem, klātienē vai attālināti tiešsaistē.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso 50% plus viens biedrs no klātesošajiem biedriem, kas piedalās klātienē vai attālināti.

7.10. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss, kuru nevar nodot citai personai.  Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

7.11. Biedrs nevar balsot, ja nav nomaksāta biedru nauda.

8. Izpildinstitūcija un tās kompetence

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem, kuri tiek ievēlēti no biedru vidus.

8.2. Valde tiek ievēlēta uz 3 (trim) gadiem pēc biedru kopsapulces balsojuma. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

8.3. Valdē ir garantēta vismaz viena vieta valdes loceklim ar māsu pamatspecialitāti un otra vieta ar vecmātes pamatspecialitāti. Ja uz kādu laika posmu māsa vai vecmāte nav pieejama, tad šo amatu var īslaicīgi pildīt citas saistītās nozares speciālists.

8.4. Valdes locekļi no sava vidus ar 50% plus viens biedrs pārsvaru klātienē vai attālināti ievēl valdes priekšsēdētāju, kas sevi ir pierādījuši ar aktīvu darbošanos Biedrību mērķa sasniegšanā.

8.5. Valdes priekšsēdētājs var tikt atkārtoti ievēlēts amatā ne vairāk kā 2 (divus) termiņus pēc kārtas. 

8.6. Valdes kompetencē ietilpst:

8.6.1. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv biedrību un organizē valdes darbu;

8.6.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;

8.6.3. Jebkurš valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi.

8.6.4. Valde pārvalda biedrības mantu, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un organizē grāmatvedības uzskaiti;

8.6.5. Valde var izveidot darba grupas, pieaicinot speciālistus konkrēta uzdevuma veikšanā;

8.6.6. Valde pieņem lēmumus, kā izmantot pieejamos līdzekļus mērķu sasniegšanā, kas ir saskaņā ar diasporas un Latvijas likumiem un informē biedrus par to  kopsapulcē;

8.6.7. Valde apstiprina goda biedrus;

8.6.8. Valde sadala pienākumus; atsevišķos gadījumos pilnvarojot atsevišķas personas konkrētu uzdevumu pildīšanā;

8.6.9. Valdei ir tiesības pieaicināt citu valdes locekļa aizstājēju, gadījumos,  kad valdes loceklis atsakās no pienākumu pildīšanas, līdz brīdim, kad notiek nākamās vēlēšanas.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus brīvprātīgi bez atlīdzības.

9. Revidents

9.1. Biedrības mantas, finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju veic revīzijas institūcija, kas sastāv no viena revidenta, kuru ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs vai jebkuras citas struktūrvienības pārstāvis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju saskaņā ar Latvijas likumiem un Biedrības nolikumiem;

9.3.2. var pieaicināt ekspertus revīzijas procesā;

9.3.3. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.3.6. ir tiesīgs pieprasīt ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

9.6. Biedru sapulce ir tiesīga atsaukt revidentu.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā tekošā gada biedra naudu, kas skaitās kā iestāšanās maksa.

10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā no tekošā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

10.3. Iestāšanās un ik gada maksājuma apjomu un maksāšanas kārtību nosaka valde.

10.4. Iestāšanās un ik gada maksājumu atlaides nosacījumus nosaka valde.

10.5. Biedram izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta, kā arī nevar pretendēt uz citu Biedrībai piederošo mantu vai finansēm.

11. Līdzekļi

11.1. Biedrības finanšu līdzekļi sastāv no biedru iemaksātās naudas maksājumiem, fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem no Latvijas valsts vai citiem finansētiem projektiem. Biedrības līdzekļi, kas iegūti saimniecisko un finansiālo darbību rezultātā un citiem ienākumiem, kas nav pretrunā ar Diasporas un Latvijas likumu un Biedrības mērķiem.

11.2. Līdzekļu fonda gads ilgst no tekošā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

11.3. Biedrībai piederošā intelektuālā īpašuma iegūšana un pielietošana tiks saskaņota ar valdes lēmumu.

11.4. Līdzekļu aizdevumu pieprasīšana tiks saskaņota ar valdes lēmumu.

11.5. Valde atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai valdes locekļu vainas dēļ.

12. Likvidācija – Darbības izbeigšanas pamati

12.1. Biedrības darbību var izbeigt:

12.1.1. ar biedru sapulces lēmumu, par kuru nobalso vairāk kā ⅔  klātesošo balsstiesīgo biedru;

12.1.2. uzsākot biedrības bankrota procedūru;

12.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;

12.1.4. gadījumā, kad biedru skaits ir samazinājies līdz viens, tad lēmumu izbeigt biedrību pieņem valde.

12.2. Valde lemj par Biedrības esošo līdzekļu sadali atbilstoši sākotnējiem biedrības mērķiem.

13. Reorganizācija

13.1. Reorganizācija notiek, kad biedru sapulce pieņem lēmumu pēc ⅔ klātesošo balsstiesīgo balsojuma par reorganizāciju, sapludinoties vai pievienojoties citai juridiskai personai vai sadaloties.

13.2. Lēmums par Biedrības reorganizāciju desmit (10) darba dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

13.3. Biedru dalība biedrībā izbeidzas (vai neizbeidzas) reorganizācijas rezultātā.

*Statūtos var paredzēt arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Dibinātāji(vai vismaz 2 viņu pilnvarotie pārstāvji)** 

**Veicot statūtos grozījumus, statūtus paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam